Spotkanie w Działdowie

W Działdowie, 18 stycznia, biskup Diecezji Mazurskiej Paweł Hause spotkał się z katolickimi biskupami Wiesławem Śmigielem, Szymonem Stułkowskim i greckokatolickim biskupem Arkadiuszem Trochanowskim. Wspólna modlitwa z okazji Tygodnia Modlitw dla Jedności Chrześcijan była wyrazem ducha ekumenii, jednocząc różne tradycje w imię wspólnej wiary. Wydarzenie umocniło więzi między wspólnotami, świadcząc o możliwości jedności mimo różnic doktrynalnych.